گذر حجم نقدینگی از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان

98
0
اشتراک گذاری:

در تابستان ۱۳۹۲ نقدینگی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در طی ۶ سال اخیر، بیش از ۴ برابر گردید. ۷۵ درصد نقدینگی کشور در ۶ سال اخیر ایجاد شد و عوامل ایجاد آن، خلق نقدینگی توسط بانکها از دو مسیر اضافه برداشت بانکهای خصوصی از بانک مرکزی و افزایش قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها است.

فساد و زیان دهی گسترده بانکهای خصوصی و از سوی دیگر اجرای نسخه نئولیبرال آزادی سودهای بانکی موجب ناترازی بانکها و تشدید خلق نقدینگی توسط آنها گردید. در این میان دولت با ادعای عدم دست درازی به منابع بانک مرکزی، اقدام به استقراض از بانکها کرد.

راهکارهای کاهش سرعت رشد نقدینگی عبارت است از:

 (۱) توقف اجرای نسخه های اقتصادی نئولیبرال (تسلط بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد)

 (۲) کاهش قدرت خلق نقدینگی بانکها (که حتی از اقتصادهایی مانند آمریکا بیشتر است)

 (۳) اخذ مالیات از بنگاههای رانتی و فعالیتهای نامولد سفته بازی و سوداگری جهت تامین هزینه های دولت

برچسب هاچند رسانه ای

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه